CASSACONTROL ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1 A Pixel Data Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 2030 Érd, Tárnoki út 151., cégjegyzékszám: 13-09-110103; adószáma: 13824572-2-13 ; email elérhetőség: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu; továbbiakban: “Szolgáltató”, „Társaság” vagy „Adatkezelő”) érdekelt abban, hogy az általa forgalmazott szolgáltatásokat a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék és megvásárolják/igénybe vegyék a cassacontrol.hu és cassacontrol.center honlapon keresztül, a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a cassacontrol.hu és cassacontrol.center weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”).

1.2 Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Honlap adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. A Honlap a Társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében áll. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3 A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy

(a) a Honlaphoz kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,

(b) a Honlapon a Társaság által nyújtott szolgáltatások elektronikus úton történő népszerűsítéséhez szükséges, valamint

(c) a Honlapon keresztül történő a Társaság által forgalmazott szolgáltatások kipróbálásához és megvásárlásához szükséges

személyes és esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen.

1.4 A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára – tekintet nélkül a felhasználó nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

1.5 A felhasználó a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE, MEGHATÁROZÁSOK

2.1 A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.

2.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:

2.3 Amennyiben a szövegből más nem következik:

adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;

érintett/felhasználó
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Honlap használatával igénybe vevő, a Honlapot használó bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

gazdasági
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás
az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

nyilvánosságra hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

személyazonosító adat
az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

(a) jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja;

(b) jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe;

(c) jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent;

(d) jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.

3. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

3.1 A Társaság, mint adatkezelő neve: Pixel Data Kft

3.2 Az adatkezelő székhelye: 2030 Érd, Tárnoki út 151.

3.3 Az adatkezelő levelezési (posta) címe: 2030 Érd, Tárnoki út 151.

3.4 Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-110103

3.5 Az adatkezelő adószáma: 13824572-2-13

3.6 Az adatkezelő e-mail címe: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre nem kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1 A Társaság a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a Társaság és felhasználók közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság – elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing); (viii) statisztikai célú adatgyűjtés; (ix) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja.

4.2 A Társaság, mint adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján, a Honlapon regisztráló felhasználók esetében az alábbi személyes adatokat, az alábbi adatkezelési célokból kezelheti:

az érintett családnevét és keresztnevét, cégének nevét, e-mail címét, telefonszámát, amely adatok kezelésének célja az, hogy (i) a Társaság a Honlapon keresztül hatékonyan, biztonságosan és személyre szabott formában nyújthasson a felhasználóknak elektronikus szolgáltatásokat; (ii) a felhasználó által megrendelt szolgáltatást a Társaság eljuttathassa a felhasználóhoz; (iii) biztosítsa a kapcsolatot az érintett és a Társaság között többek között hírlevél üzenetek, e-mail üzenetek, valamint reklámüzenetek küldése révén;

4.3 A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztráció, a Honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a Honlap használata során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.

4.4 Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat 4.2. pontjába foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a regisztráció nem teljesíthető, így meghatározott szolgáltatások nem vehetők igénybe. A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének és telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

4.5 A regisztrációt követően és a szolgáltatások használata során a Társaság esetlegesen más személyes és üzleti adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes.

4.6 A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezen személyes adatokat a Társaság az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli.

4.7 A Társaság a fentieken túlmenően nem kezel semmilyen személyes vagy különleges adatot törvényi felhatalmazás alapján. Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.

4.8 A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.9 A Társaság a Honlap működéséről, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetőleg a Szolgáltatásokkal összefüggésben meghatározott gyakorisággal a felhasználónak hírlevelet, SMS és email üzeneteket, geo lokalizációs üzeneteket, valamint marketing célú- és reklámüzeneteket küldhet. A felhasználó a fentiek szerinti üzenetek Társaság általi megküldésének lehetőségéhez a regisztrációval, illetőleg a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A felhasználó jogosult a regisztrációt követően a Honlap használata során bármikor – a Honlap megfelelő ikonjára kattintva – a fenti hozzájárulását bármikor visszavonni.

4.10 A szolgáltatás használóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

4.11 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, továbbá a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekről. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó adatait törli a hírlevéllel kapcsolatos nyilvántartásából, valamint a jövőben nem keresi meg a reklámajánlataival a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről leiratkozhat az e-mail üzenetben levő linkre kattintva.

4.12 A Társaság a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását a Honlapja keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacon-t („web jelző”) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi linken érhetőek el: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads.

4.13 A Honlap felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), melyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja.

4.14 A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, illetve a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

5.1 A Társaság általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2 A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a Társaság ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu email címén keresztül. A kérelem beérkezését követően a Társaság a felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanap. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1 A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

6.2 A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe.

6.3 A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerei kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni.

6.4 A felhasználók közvetlen üzletszerzési célból (direkt marketing) kezelt adatai harmadik személynek kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor adhatók át, ha ehhez a felhasználók a harmadik fél nevének és tevékenységének ismeretében írásban hozzájárultak.

7. ADATBIZTONSÁG

7.1 A Társaság a személyes adatokat a cassacontrol.hu és cassacontrol.center cím alatt található szerveren tárolja. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.

7.2 A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

7.3 A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.

8. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

8.1.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett – a Szabályzat8.1.6 pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

8.1.2 Adathelyesbítéshez való jog

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.

8.1.3 A személyes adatok törléséhez való jog

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és a Társaság között nincs semmilyen jogi vita és a Társaságnak sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

8.1.4 Az adatok zárolásának joga

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti, hogy törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.1.5 Tiltakozás joga

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

(a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

(b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.

8.1.6 Az érintett a fenti jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Pixel Data Kft
Székhely: 2030 Érd, Tárnoki út 151
E-mail: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu

8.2 Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

8.2.1 Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.

8.2.2 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.

8.2.3 Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely

(a) mások becsületét, méltóságát sérti;

(b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;

(c) valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.

Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.

9. JOGORVOSLAT

9.1 Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

9.2 Az érintett a Szabályzat 8. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

10. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBALÉPÉSE

10.1 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa. Az érintett a Honlap a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

10.2 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.

10.3 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.

10.4 Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2018. január 8.